Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Harmonogram rekrutacji

Terminarz i przebieg rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej na rok szkolny 2020/2021

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r. (do godz. 15.00) – rejestracja internetowa w systemie elektronicznej rejestracji kandydatów do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej;

10 lipca – 4 sierpnia 2020 r. – składanie dokumentów przez kandydatów:

 • podania o przyjęcie,
 • kserokopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • kserokopii zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • kserokopii zaświadczeń wydanych przez komisje konkursowe.
  12 sierpnia 2020 r. – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do Liceum
  od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. (do godz. 15.00) – złożenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginałów dokumentów:
 • świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty,
 • zdjęcia,
 • deklaracji wyboru profilu klasy,
 • zaświadczenia określone w §9 i §10 Regulaminu Rekrutacji do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej na rok szkolny 2020/2021 dotyczące m.in. orzeczeń poradni psychologicznopedagogicznej, wielodzietności, niepełnosprawności, pieczy zastępczej jak również samotnego wychowywania kandydata.
  19 sierpnia 2020 r. (do godz. 14.00) – ogłoszenie ostatecznej listy kandydatów przyjętych do Liceum.
 • Wykaz dokumentów:
 1. Podanie w sprawie przyjęcia do szkoły
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 3. Zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 4. Zdjęcie
 5. Deklaracja wyboru profilu klasy
  oraz jeżeli dotyczy:
 6. Opinie, orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej
 7. Oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna dotyczące wielodzietności rodziny kandydata. Oświadczenie w/w
  powinno zawierać stwierdzenie:
  Ja niżej podpisany (imię i nazwisko) jestem świadomy odpowiedzialności karnej za
  złożenie fałszywego oświadczenia, oświadczam, że………………………………………..
 8. Orzeczenie niepełnosprawności kandydata
 9. Orzeczenie o niepełnosprawności jednego lub obojga rodziców
 10. Orzeczenie o niepełnosprawności rodzeństwa kandydata
 11. Orzeczenie dotyczące samotnego wychowywania kandydata w rodzinie
 12. Orzeczenie dotyczące objęcia kandydata pieczą zastępczą
 13. Zaświadczenia wydane przez komisje konkursowe zgodnie z § 3 ust. 2, ppkt. 2.1 – 2.5 Regulaminu Rekrutacji
  do Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej na rok szkolny 2020/2021