ALO - strona główna

Stypendia

STYPENDIA Bieżące - zgłoszenia uczniów we własnym zakresie

1) Stypendium Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 20 lat prowadzi program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości. 
Kto może otrzymać stypendium?
Uczniowie szkoły podstawowej po I semestrze 7 klasy oraz szkół średnich.
Aby aplikować o stypendium Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, należy:
 1. zgłosić się do diecezjalnego księdza koordynatora
 2. wypełnić wniosek w internecie
 3. wydrukować wniosek i wraz z załącznikami wysłać do księdza koordynatora
Podstawowe kryteria stanowią:
 1. minimalna średnia ocen szkolnych (zarówno na półrocze jak i koniec roku szkolnego):
  • 4,5 dla licealisty.
 2. pochodzenia z małej miejscowości (do 20 tys. mieszkańców);
 3. trudna sytuacja finansowa (regulamin definiuje ją jako wartość wysokości 0,7 kwoty najniższego wynagrodzenia brutto ogłaszanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w roku poprzedzającym składanie wniosku);
 4. szczególne osiągnięcia w sporcie, nauce, wolontariacie;
 5. pozytywna ocena wychowawcy, katechety lub proboszcza.
Harmonogram
Kandydaci do stypendium, którzy ubiegają się o nie po raz pierwszy, przyjmowani są od grudnia 2023 do końca kwietnia 2024 roku lub do wyczerpania limitu miejsc w danej diecezji. Stypendia dla osób dołączających będą wypłacane od lutego 2024.
 
2) Ogólnopolski Program Stypendialny Drużyna Mojacukrzyca.pl

Rozpoczął się nabór wniosków do 5. edycji Ogólnopolskiego Programu Stypendialnego Drużyna MOJACUKRZYCA.PL dla osób chorych na cukrzycę osiągających sukcesy sportowe. Stypendium stanowi formę materialnej pomocy dla chorych na cukrzycę do 18. roku życia z terenu całej Polski, którzy aktywnie uczestniczą w zajęciach sportowych i pomimo trudności wynikających z borykania się z poważną chorobą osiągają wyniki sportowe. Kandydatów do stypendium może zgłaszać opiekun prawny. 
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 15 lutego 2024 roku. 
Więcej informacji: mojacukrzyca.pl.

 

STYPENDIA - zgłoszenia uczniów dokonywane przez szkołę

1) Wrocławski Program Wspierania Uzdolnionych PROMOVERE TALENTA 
Celem programu jest wspieranie uzdolnień uczniów wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ze świadczenia finansowego wypłacanego w ramach Wrocławskiego Programu Wspierania Uzdolnionych – PROMOVERE TALENTA ubiegać się mogą uczniowie posiadający:
a. celujące oceny na świadectwie końcowym (minimum pięć) oraz szczególne osiągnięcia w każdych dziedzinach, na szczeblu co najmniej wojewódzkim i okręgowym
Dyrektor szkoły, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, może złożyć nie więcej niż trzy wnioski o przyznanie Stypendium Miasta Wrocławia.
Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku. Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.
b. tytuł laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
Wnioski o udzielenie stypendiów dla uczniów spełniających wyżej wymienione warunki wraz z listami kandydatów składają dyrektorzy szkół w terminie do 30 czerwca każdego roku.
Stypendium udzielane jest TYLKO jeden raz w czasie trwania nauki w szkole danego typu na okres 10 miesięcy, tj. od września do czerwca.
Dodatkowe informacje: https://www.wroclaw.pl/dla-mieszkanca/wroclawski-program-stypendialny

2) Stypendium Prezesa Rady Ministrów
Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Stypendium może otrzymać uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Wnioski są sporządzane przez samorząd uczniowski i przedstawiane radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium. Rada pedagogiczna zatwierdza kandydata do stypendium. Zatwierdzony wniosek dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, w terminie do dnia 10 lipca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym ma być przyznane stypendium.
Dodatkowe informacjehttps://www.gov.pl/web/edukacja/stypendia

3) Stypendium Ministra (właściwego do spraw oświaty i wychowania)
Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania może być przyznane uczniowi szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży, publicznej i niepublicznej branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej.
O stypendium może ubiegać się uczeń, który uzyskał wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:
tytuł laureata międzynarodowej olimpiady lub laureata i finalisty olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;

 • tytuł laureata konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki (uczeń szkoły ponadpodstawowej),
 • uczestniczył w zajęciach na uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • uzyskał wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

Wniosek o przyznanie stypendium przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej w terminie:

 • do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych – w przypadku uczniów klas programowo najwyższych;
 • do dnia 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Dodatkowe informacjehttps://www.gov.pl/web/edukacja/stypendia