ALO - strona główna

Klasy

Rekrutacja 2024

Utworzymy 4 klasy pierwsze  po 29 uczniów w każdej.

Klasa 1A – MAT-SCIENCE (mat-fiz-inf)

Klasa 1B – MAT-PHIS-INF (mat-fiz-inf)

Klasa 1C – MAT-CHEM (mat-chem-fiz, mat-chem-inf)

Klasa 1D – MAT-MED (mat-biol-chem, mat-biol-fiz)

Podstawą przyjęcia do klasy będzie:

1. deklaracja wyboru tej klasy na podaniu do ALO PWr,

2.  posiadanie tytułu laureata/finalisty olimpiady matematycznej i/lub fizycznej i/lub informatycznej,

3. w przypadku większej liczby chętnych, spełniających powyższe warunki, niż liczba miejsc w klasie, brana będzie pod uwagę suma punktów uzyskanych w procesie rekrutacji za wyniki egzaminu ósmoklasisty oraz świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.


Profile klas:

1A – MAT-SCIENCE

W klasie MAT-SCIENCE uczeń będzie realizował trzy obowiązkowe przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematykę – fizykę – informatykę.

Klasa MAT-SCIENCE jest propozycją dla młodzieży zainteresowanej w najwyższym stopniu matematyką i fizyką. Będzie charakteryzowała się następującymi elementami:

  • przygotowaniem do olimpiad poprzez prowadzenie zajęć fakultatywnych olimpijskich (z matematyki, fizyki, informatyki),
  • zindywidualizowanym procesem nauczania,
  • objęciem uczniów tutoringiem naukowym,
  • poszerzeniem programu nauczania matematyki, fizyki oraz informatyki,
  • prowadzeniem wybranych zajęć przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.


Podczas rekrutacji do klasy MAT-SCIENCE nie będzie obowiązywał test.

1B –   MAT-PHIS-INF

W klasie 1B uczeń będzie realizował trzy obowiązkowe przedmioty na poziomie rozszerzonym: matematykę – fizykę – informatykę.

1C – MAT-CHEM

W klasie 1C uczeń będzie realizował obowiązkowo, na poziomie rozszerzonym, jeden z dwóch zestawów przedmiotów:

  • matematyka – chemia – informatyka 
  • matematyka – chemia – fizyka

1D – MAT-MED

W klasie MAT-MED uczeń będzie realizował obowiązkowo, na poziomie rozszerzonym, jeden z dwóch zestawów przedmiotów:

  • matematykę – biologię – fizykę
  • matematykę – biologię – chemię

Klasa MAT-MED jest propozycją dla młodzieży zainteresowanej w najwyższym stopniu biologią, chemią i fizyką. Będzie realizowała rozszerzony program nauczania z tych przedmiotów. Będzie również doskonałą podstawą przygotowania do kandydowania i podjęcia studiów na kierunkach medycznych.

Podczas rekrutacji do klasy MAT-MED nie będzie obowiązywał test.

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej zajęcia z matematyki prowadzone są  w grupach przez dwóch nauczycieli. Zajęcia z fizyki i chemii na poziomie rozszerzonym, prowadzone są w systemie zajęć laboratoryjnych na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki oraz Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Taka forma umożliwia wykonywanie ćwiczeń i obserwacji oraz przeprowadzanie przez uczniów doświadczeń, co w połączeniu z zajęciami teoretycznymi, daje pełną możliwość nauki danego przedmiotu. Wszystkie zajęcia dla przedmiotów w rozszerzeniu odbywają się w grupach około 20 osobowych.

Program nauczania we wszystkich klasach, nastawiony jest na zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i nowoczesnymi technologiami. W ramach indywidualizacji procesu nauczania, dla uczniów szczególnie zainteresowanych rozwojem w kierunku przedmiotów ścisłych, szkoła oferuje wybór dodatkowych  zajęć rozwijających z matematyki, fizyki, informatyki i chemii.

Szkoła proponuje zajęcia dodatkowe przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, zajęcia uzupełniające dla uczniów wymagających wsparcia i pomocy, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, a także obozy naukowe.

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej uczniowie mają możliwość nauki języka angielskiego (język wiodący), niemieckiego (jako kontynuację po szkole podstawowej) lub hiszpańskiego (dla początkujących lub jako kontynuacja po szkole podstawowej).

Etyka i religia są przedmiotami nieobowiązkowymi, filozofia jest obowiązkowa.

W zależności od potrzeb uczniów w szkole organizowane są warsztaty z robotyki, fotografii, zajęcia pozalekcyjne z szachów japońskich (shogi), brydża sportowego, programowania w różnych językach oraz tutoringu naukowego, a także spotkań  i wykładów wybitnych naukowców Politechniki Wrocławskiej.

Wykwalifikowana i doświadczona Kadra Pedagogiczna Liceum, w tym Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni Politechniki Wrocławskiej, nie tylko przekazują uczniom wiedzę, ale rozwijają ich zainteresowania, wspomagają w dorastaniu i rozwoju, przygotowując uczniów do dojrzałego studiowania i korzystania z bazy dydaktycznej uczelni.