ALO - strona główna

Misja szkoły

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej, utworzone z inicjatywy Jego Magnificencji Rektora Politechniki Wrocławskiej, kieruje swoją ofertę do uczniów z terenu całej Polski, zainteresowanych rozwijaniem wiedzy i umiejętności w zakresie nauk ścisłych i technicznych. Jesteśmy szkołą publiczną, a wszystkie zajęcia odbywające się w szkole są bezpłatne.

Założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego

Akademickie Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej:

  • stawia sobie za cel przygotowanie uczniów do twórczego i odpowiedzialnego życia, poprzez kształcenie umysłów i charakterów tak, aby potrafili łączyć poszanowanie uniwersalnych wartości z wyzwaniami współczesnego świata;
  • chce formować ludzi otwartych, dociekliwych, chce inspirować, pomagać uczniom stawiać mądre pytania i wspólnie poszukiwać na nie odpowiedzi;
  • pragnie, aby uczniowie z pasją i wytrwałością poszukiwali wiedzy i mądrości oraz byli gotowi do ustawicznego kształcenia i podejmowania wyzwań naukowych
    i społecznych przez całe życie, stawia na wychowanie do odpowiedzialności za siebie i innych;
  • stawia na wychowanie do odpowiedzialności za siebie i innych.


Szkoła w służbie społeczeństwu realizuje swoją misję poprzez wysoką jakość nauczania oraz odpowiedzialne wychowanie. Naszym celem jest wskazywanie wzorców postępowania zawodowego i obywatelskiego, pomoc uczniom w osiąganiu wyznaczonych celów. Od uczniów oczekujemy otwartości, zaangażowania i wytrwałości
w poznawaniu siebie, innych ludzi i świata.

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej pracujemy rzetelnie w atmosferze wzajemnej życzliwości, przestrzegania zasad moralności i etyki oraz w poszanowaniu przepisów prawa i statutu szkoły. Politechnice Wrocławskiej okazujemy szacunek należny Almae Matris. Sprawy trudne i konfliktowe rozwiązujemy na drodze dialogu i negocjacji. Nadrzędnymi wartościami są wzajemny szacunek, tolerancja, zaufanie, odpowiedzialność oraz, nade wszystko, poszukiwanie prawdy.

Wierzymy, że zmiana świata na lepszy zaczyna się w naszej szkole.

W czasie dynamicznych, wielokierunkowych zmian w dostępnej Państwu, jakże bogatej ofercie edukacyjnej, chcielibyśmy zwrócić uwagę na sprawę istotną, odwołującą się do podstawowych, nierozerwalnych w naszym odczuciu, tradycyjnych funkcji szkoły. Są nimi funkcja dydaktyczna, wychowawcza oraz opiekuńcza. Spośród wspomnianych niezwykle ważna ale też złożona wydaje się być funkcja wychowawcza. Uznaliśmy ją za tak istotną, że odwołujemy się do niej formułując misję naszej szkoły, chcąc wspierać rodziny naszych uczniów w trudzie wychowywania młodych ludzi zgodnie z wartościami sprzyjającymi osiągnięciu przez nich jak najpełniejszej dojrzałości
w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz aksjologicznej.

Nawiązaniem do wspomnianej dojrzałości jest zawarta w nazwie, a przede wszystkim w funkcjonowaniu szkoły, akademickość, którą rozumiemy jako dążenie do osiągnięcia przez młodych ludzi dojrzałości do studiowania, przejawiającej się rozwijaniem postaw odpowiedzialności za siebie i innych, umiejętności określania
i realizowania celów naukowych, bazujących na potencjale.

Działając w sferze wychowawczej nie wyobrażamy sobie oddzielać działalności szkoły od działań rodziców, sytuując się raczej jako instytucja wspierająca proces wychowania w rodzinie, niż je zastępująca. Zwracamy się zatem jak najczęściej do Państwa doświadczeń, zapraszając do wspólnego działania. Budujemy wzajemną komunikację, w celu umożliwienia jak najpełniejszego rozwoju naszych uczniów – Państwa dzieci.

Jako instytucja cenimy i propagujemy postawy szacunku dla dobra wspólnego, staramy się przygotowywać młodych ludzi do życia w społeczeństwie, doceniania dziedzictwa kulturowego oraz postaw patriotycznych. Chcemy także wyposażyć młodzież w umiejętność radzenia sobie we wciąż zmieniającym się świecie, opartą na realizacji istotnych wartości, jakimi są dla nas tolerancja, dialog, umiejętność rozumienia innych oraz wynikająca z niej postawa akceptacji oraz otwartości na drugiego człowieka.