ALO - strona główna

Deklaracja dostępności

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego.

 • Data publikacji strony internetowej: 2020-02-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-02-01

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 1. Zaburzona hierarchia nagłówków na stronie głównej.
 2. Brak opisów alternatywnych do większości graficznych elementów na stronie.
 3. Na kilku podstronach tabele nie posiadają nagłówków.
 4. Powtarzające się nazwy linków na podstronach Projekt RPO, Ubezpieczenia, Przetargi.
 5. Część dokumentów elektronicznych umieszczonych na stronie jest w formie nierozpoznanych skanów w formacie pdf. Niektóre pliki pdf nie posiadają nadanej struktury dokumentu. Występują nieinteraktywne formularze.

Informujemy, że treści niedostępne wynikające z błędow redaktorskich są systematycznie poprawiane. Dodatkowo prowadzimy prace nad zwiększeniem dostępności udostępnianych dokumentów elektronicznych – w pierwszej kolejności aktami prawnymi w formie nierozpoznanych skanów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-10
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-28-03

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Informacje podstawowe

Budynek C-13 Politechniki Wrocławskiej

wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego 23-25,

50-370 Wrocław

Teren wokół budynku

Wokół budynku nie ma barier urbanistycznych. Prowadzą do niego utwardzone ścieżki, a przejścia dla pieszych znajdujące się w pobliżu obiektu, mają obniżone krawężniki. W otoczeniu budynku – zarówno wzdłuż Wybrzeża Stanisława Wyspiańskiego jaki i ul. C.K. Norwida – usytuowanych jest kilka miejsc parkingowych dla OzN.

Wejście do budynku

Wejście do budynku jest dostępne z poziomu terenu (wejście główne i wejścia boczne). Główne drzwi usytuowane są w szklanej elewacji. Podkreśla je nieduże zadaszenie. Drzwi otwierane są ręcznie. Użytkownik wchodzi do dużego holu, w którym po lewej stronie znajduje się portiernia i szatnia. Przy dwóch wejściach bocznych znajdują się znaczniki systemu TOTUPOINT.

Budynek

Budynek jest pięciokondygnacyjny (4 kondygnacje nadziemne i jedna podziemna). Wszystkie piętra są dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Budynek na parterze i pierwszym piętrze ma kształt litery „L”, a od drugiej kondygnacji ma układ liniowy. W wyższej części budynku znajdują się trzy zamknięte klatki schodowe i 4 windy. W niższej części budynku znajdują się schody otwarte i jeden dźwig osobowy. Wszystkie windy mają udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Teren liceum obejmuje piętra : 2, 3 oraz 4. Na każdej kondygnacji znajduje się jedna toaleta przeznaczona dla osób z niepełnosprawnościami. W budynku zastosowany jest system znaczników TOTUPOINT. Lokalizacje znaczników udostępnione są na stronie totupoint.pl.

Dodatkowe informacje

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.