Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Projekt RPO

Projekt: Akademickie LO – Szkoła konstruktywnego myślenia i działania

Okres realizacji projektu: 01.08.2019-31.10.2021
Całkowita wartość projektu: 1 736 576,04 zł
Beneficjent: Politechnika Wrocławska
Realizator Projektu: Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej

Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 432 uczniów i uczennic oraz wzrost kwalifikacji 58 nauczycieli Akademickiego LO do 31.07.2021 poprzez realizacje zajęć dodatkowych dla uczniów i organizacje szkoleń oraz studiów podyplomowych dla nauczycieli.

W projekcie zaplanowano realizacje 5 zadań obejmujących:

 • Rozwój kompetencji matematyczno-przyrodniczych
 • Rozwój kompetencji kluczowych
 • Program pomocy stypendialnej
 • Poradnictwo i doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Doskonalenie umiejętności, kompetencji, kwalifikacji kadry pedagogicznej

Zakładane w projekcie wsparcie obejmuje:

 • Realizacje zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych, rozwijających, pozalekcyjnych i kolek zainteresowań
 • Wyposażenie szkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych
 • Wyposażenie szkoły w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK
 • Pomoc stypendialna
 • Indywidualne i grupowe doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • Doskonalenie kompetencji/kwalifikacji nauczycieli pracujących w szkole

Projekt będzie realizowany w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021. Projektem zostanie objętych 432 uczniów i uczennic oraz 58 nauczycieli i nauczycielek Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej. Udział w projekcie jest bezpłatny.

Projekt zakłada osiągniecie (do 30.07.2021) następujących celów szczegółowych:

 • Wzrost kompetencji matematyczno-przyrodniczych u 90% uczestników zajęć w tym okresie
 • Wzrost kompetencji kluczowych u 90% uczestników zajęć w tym okresie
 • Wzrost kompetencji językowych u 90% uczestników zajęć w tym okresie
 • Wzrost kompetencji cyfrowych u 90% uczestników zajęć w tym okresie
 • Rozwój kreatywności i kompetencji społecznych istotnych z punktu widzenia rynku pracy u 100% uczestników zajęć w tym okresie
 • Wzrost świadomości predyspozycji i zainteresowań oraz określenie planów ich rozwoju przez 100% uczestników tutoringu oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Wzrost kwalifikacji i rozwój kompetencji zawodowych u 90% nauczycieli uczestniczących w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych

Projekt będzie realizowany zgodnie z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Zajęcia oraz wydarzenia o charakterze informacyjno –promocyjnym organizowane są w siedzibie Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej- budynku C-13 „Serowiec” – całkowicie dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózkach – brak barier architektonicznych. Wejście do budynku jest na poziomie terenu wokół budynku. W budynku jest winda, korytarze są szerokie, podobnie jak bezprogowe wejścia do sal. Na każdym piętrze znajdują się toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością.

Informujemy, że na podstawie złożonych ofert w zapytaniu dotyczącym przygotowania dokumentacji przetargowej na zakup materiałów w ramach projektu „Akademickie LO – szkoła konstruktywnego myślenia i działania” dofinansowanego ze środków EFS i budżetu państwa w ramach RPO WD 2014-2020, wyłoniono w dniu 23.07.2020 roku wykonawcę w osobie Pana Rafała Błagi.

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej, nr postępowania ZP/PN/ALO/1/2020.

Termin składania ofert: 18 sierpnia 2020r., godz. 15:00.

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej, nr postępowania ZP/PN/ALO/2/2020.

Termin składania ofert: 4 września 2020r., godz. 13:00.

Regulamin Stypendiów w ramach projektu „Akademickie LO – szkoła konstruktywnego myślenia i działania”:

Zapytanie ofertowe z dnia 10.11.2020

Wyniki rekrutacji do programu stypendialnego

Zatwierdzone listy uczestników programu stypendialnego (stypendium A i stypendium B) w projekcie „Akademickie LO- szkoła konstruktywnego myślenia i działania” dostępne są w Biurze Projektu i sekretariacie szkoły ( poniedziałek – czwartek godzina 12:00-14:00) wyłącznie dla uczestników programu stypendialnego.

Informacje do wszystkich uczestników programu stypendialnego z wyszczególnieniem wymaganych do wypłaty stypendium danych, zostaną przesłane drogą poczty elektronicznej.

Program stypendialny w ramach projektu – rekrutacja

Nazwa postępowania: Realizacja zajęć edukacyjnych w ramach projektu „Akademickie LO – szkoła konstruktywnego myślenia i działania”

Przetarg nieograniczony na dostawę urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek oraz sprzętu audio-video, nr postępowania ZP/PN/ALO/3/2020.

Termin składania ofert: 21 grudnia 2020r. – do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 21 grudnia 2020r. – godz. 11:15

Zapraszamy uczniów ALO PWr na kolejne wykłady online Pani Prof. Ewy Frączek.

 • 2 luty 2021r.g. 17.00 – Bionika – natura nauczycielem inżyniera,
 • 9 luty 2021r. g. 17.00 – Technologia 3D – piękna iluzja czy namacalna rzeczywistość, czyli świat pisany światłem,
 • 16 luty 2021r. g. 17.00 – Optyka falowa i jej zastosowania (podstawy interferometrii + VIRGO oraz dyfrakcja w obrazkach).

Zapraszamy uczniów ALO PWr na ciekawe wykłady online prowadzone przez Pana Prof. Jana Masajadę.

 • 9 marca 2021r. g. 17.00-18.30 – „O pewnym ciekawym zastosowaniu zasady pędu”,
 • 23 marca 2021r. g. 17.00-18.30 – Barwy bez barw”,
 • 13 kwietnia,
 • 27 kwietnia.

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń z dnia 19 marca 2021r.

Zapytanie ofertowe na szkolenie – Tutoring – kurs tutorski II stopnia z dnia 1 kwietnia 2021r.