Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Przedmioty humanistyczne

W naszym liceum zapewniamy również wysoki poziom zajęć humanistycznych.

Język polski w ALO PWr to zajęcia, które wzmacniają umiejętności skutecznego, poprawnego komunikowania się oraz sprawnego, logicznego, precyzyjnego wyrażania myśli w formie pisemnej i ustnej. Wzbogacanie warsztatu pracy prowadzi do rozwijania dociekliwości oraz dojrzałości intelektualnej w każdej dziedzinie. Zaproponowany na zajęciach kanon lektur ma natomiast szerokie tło kulturowe, połączone z nadrzędnym tematem poszukiwania tożsamości (egzystencjalnej, kulturowej, językowej). Nasi uczniowie uzyskują na egzaminie maturalnym bardzo wysokie wyniki. Zainteresowani pogłębianiem swoich intelektualnych pasji mogą pod opieką promotora przygotowywać się do olimpijskich zmagań – Olimpiady Literatury i Języka Polskieo. Uzyskanie tytułu laureata lub finalisty OLiJP pozwala na zwolnienie z egzaminów maturalnych z języka polskiego z obu części (pisemnej i ustnej) oraz otrzymanie 100 proc. punktów. Każdy może podjąć takie wyzwanie, a sukces, jeśli ktoś chce poszerzać swoje horyzonty intelektualne, leży – jak widać – także w zasięgu możliwości młodzieży z politechnicznej szkoły. Uczniowie mogą też brać udział w konkursach literackich, np. Międzyszkolnym Konkursie na Opowiadanie Kryminalne Zbrodnia (nie)doskonała, Ogólnopolskim Konkursie na Felieton. W ALO PWr są organizowane wyjścia do teatrów i muzeów, obozy naukowe, np. „Wielkopolskim szlakiem Pana Mickiewicza, wrocławskim szlakiem Pana Tadeusza”.

Historia nauczana jest w naszej szkole poprzez metody pozwalające rozwijać zainteresowanie tematyką przedmiotu, czemu służą praca zespołowa, dyskusje, debaty oraz wykorzystanie narzędzi multimedialnych itp. Uczniowie nabywają podczas zajęć różnorakie zdolności, a wśród nich umiejętność analizy, myślenia chronologicznego, przyczynowo-skutkowego oraz tworzenia narracji. Każdy z realizowanych na lekcjach tematów jest jednak przede wszystkim niezwykłą wycieczką w przeszłość. A celem – na tych etapach edukacyjnych – jest oswojenie owej podróży, by w przyszłości operować umiejętnością swobodnego „wsiadania” i „wysiadania” na ulubionych „przystankach”. Nauczenie swobodnego poruszania się po materii historycznej to wyposażenie przyszłego dorosłego człowieka w narzędzia pozwalające brać udział w toczących się przecież cały czas debatach historycznych i politycznych. Historia wywołuje kontrowersje, jest ciekawa. Jest też wspaniałym tworzywem do przemyśleń, które mogą towarzyszyć ludziom zawodowo z nią niezwiązanym, na przykład przyszłym inżynierom.

Poznaj siebie” – mówił Tales, a Giovanni Mirandola twierdził, że „człowiek jest kowalem swojego losu”

Zespół nauczycieli humanistów w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Politechniki Wrocławskiej chce towarzyszyć uczniom w podróży w głąb siebie. Kim jestem? Jakie są moje korzenie? Na lekcjach języka polskiego, historii, etyki, filozofii czy wiedzy o społeczeństwie poznajemy z uczniami dziedzictwo kulturowe i historyczne, uczymy jak rozumieć współczesny świat.