Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Test do klasy MAT-SCIENCE

Zadania, które znajdą się w teście sprawdzającym, nie są typowymi zadaniami szkolnymi. Nie wymagają zaawansowanej wiedzy, lecz pomysłowości i wyobraźni. Natomiast zakres wiedzy odpowiada programowi merytorycznemu podstawy programowej w szkole podstawowej.

W sytuacji aplikowania do klasy MAT-SCIENCE zwolnieni z testu sprawdzającego są laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim z następujących przedmiotów:

  1. Matematyka
  2.  Fizyka
  3. Informatyka

Osoby spełniające powyższe warunki otrzymują maksymalną ilość punktów z tego testu.