Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Dlaczego ALO PWr?

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej:

 • jest szkołą akademicką, w której stosuje się akademickie metody pracy: wykłady, projekty, indywidualizację nauczania,
 • dzięki współpracy z Politechniką Wrocławską korzystamy nie tylko z jej laboratoriów, ale również z merytorycznej pomocy wykładowców akademickich,
 • dbamy o indywidualny rozwój naszych uczniów, zwracamy przy tym szczególną uwagę na humanistyczną podbudowę ich wykształcenia,
 • uczymy języków obcych (angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego) na wysokim poziomie i w małych grupach, jeździmy za granicę na wycieczki by móc wykorzystać swoje językowe umiejętności,
 • ważne są dla nas idee ukierunkowane na kształcenie umiejętności komunikacyjnych oraz wprowadzanie elementów wychowawczych promujących odpowiedzialność i szacunek wobec drugiego człowieka,
 • ponieważ jesteśmy szkołą publiczną – oferujemy uczniom bezpłatne zajęcia.

Oferta Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej – Rekrutacja 2021

4 klasy pierwsze  w roku szkolnym 2021/2022; 28 uczniów w każdej z klas 4-letniego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego PWr.

 1. Klasa MAT-SCIENCE  1A
 2. Klasa 1B
 3. Klasa 1C
 4. Klasa 1D

Profile klas:

1. W klasie 1A MAT- SCIENCE uczeń wybiera drugi i trzeci obowiązkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym według własnych zainteresowań. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka.

Klasa MAT-SCIENCE zgromadzi młodzież zainteresowaną w stopniu najwyższym matematyką i fizyką i będzie charakteryzowała się następującymi elementami:

 • przygotowaniem do olimpiad poprzez prowadzenie zajęć fakultatywnych olimpijskich (z matematyki, fizyki, informatyki, chemii),
 • zindywidualizowanym procesem nauczania,
 • objęciem uczniów tutoringiem naukowym,
 • poszerzeniem programu nauczania matematyki i fizyki,
 • prowadzeniem wybranych zajęć przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Do klasy MAT-SCIENCE nie będzie obowiązywał test. Uczniowie będą klasyfikowani do tej klasy na podstawie swoich dotychczasowych osiągnięć.

2.  W klasie 1B, 1C, 1D uczeń  realizuje rozszerzenie z matematyki oraz wybiera dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym według własnych zainteresowań. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

 • fizyka, informatyka, chemia

Wszystkich Zainteresowanych rekrutacją do klas pierwszych  Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej zapraszamy do śledzenia informacji na stronie liceum.pwr.edu.pl.

W Akademickim Liceum zajęcia z matematyki prowadzone są grupach przez dwóch nauczycieli. Zajęcia z fizyki i chemii na poziomie rozszerzonym, prowadzone są w systemie zajęć laboratoryjnych na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki oraz Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Taka forma umożliwia wykonywanie ćwiczeń i obserwacji oraz przeprowadzanie przez uczniów doświadczeń, co w połączeniu z zajęciami teoretycznymi, daje pełną możliwość nauki danego przedmiotu. Wszystkie zajęcia dla przedmiotów w rozszerzeniu odbywają się w grupach ok 20 osobowych.

Program nauczania we wszystkich klasach, nastawiony jest na zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i nowoczesnymi technologiami. W ramach indywidualizacji procesu nauczania, dla uczniów szczególnie zainteresowanych rozwojem w kierunku przedmiotów ścisłych, szkoła oferuje wybór dodatkowych  zajęć rozwijających z matematyki, fizyki, informatyki, chemii.

Szkoła proponuje zajęcia fakultatywne przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, zajęcia uzupełniające dla uczniów wymagających wsparcia i pomocy, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, obozy naukowe.

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym PWr uczniowie mają możliwość nauki języka angielskiego (język wiodący), niemieckiego, hiszpańskiego (języki do wyboru).

Etyka i religia są przedmiotami nieobowiązkowymi, filozofia jest obowiązkowa w czteroletnim liceum.

Dostępne są w szkole warsztaty z robotyki, fotografii, zajęcia pozalekcyjne z szachów japońskich (shogi), brydża sportowego, programowania w różnych językach oraz tutoringu naukowego, a także spotkań  i wykładów wybitnych naukowców Politechniki Wrocławskiej.

Wykwalifikowana i doświadczona Kadra Pedagogiczna Liceum, w tym Pracownicy Naukowi Politechniki Wrocławskiej, nie tylko przekazują uczniom wiedzę, ale rozwijają ich zainteresowania, wspomagają w dorastaniu i rozwoju, przygotowując uczniów do dojrzałego studiowania i korzystania z bazy dydaktycznej uczelni.