Normalna Większa Największa  |  Normalne Czarno-białe Żółto-czarne Czarno-żółte

Dlaczego ALO PWr?

Akademickie Liceum Ogólnokształcące Politechniki Wrocławskiej:

 • oferuje uczniom bezpłatne zajęcia
 • jest szkołą politechniczną, działającą w oparciu o zasoby ludzkie i materialne Politechniki Wrocławskiej,
 • jest szkołą akademicką tj. stosuje akademickie metody pracy m.in. wykłady, projekty, indywidualizację pracy (uczeń wybiera rozszerzenia i ma do wyboru szereg zajęć dodatkowych), tutoring,
 • realizuje ideę humanizacji kontaktów międzyludzkich oraz zwraca uwagę na humanistyczną podbudowę wykształcenia swoich uczniów, stąd równie ważnymi przedmiotami są w naszej szkole język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, filozofia i etyka,
 • uczy języków obcych w obszarze gramatycznym i konwersacyjnym; na wysokim poziomie i w małych grupach uczymy języka angielskiego oraz języka niemieckiego i hiszpańskiego, odwiedzamy kraje związane z tymi językami, goszczą w naszej szkole ludzie z nimi związani,
 • realizuje w sferze wychowawczej idee ukierunkowane na kształcenie umiejętności komunikacyjnych oraz wprowadza elementy wychowawcze realizujące ideę wychowania do wartości i odpowiedzialności.

Oferta Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej – Rekrutacja 2020

Czteroletnie Liceum   –  dla uczniów kończących 8 klasę Szkoły Podstawowej

4 klasy pierwsze  w roku szkolnym 2020/2021 dla uczniów kończących szkołę podstawową; 28 uczniów w każdej z klas 4-letniego Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego PWr.

 1. Klasa MAT-SCIENCE  1A
 2. Klasa Matematyczno-Fizyczna 1B
 3. Klasa Matematyczno-Informatyczna 1C
 4. Klasa Matematyczno-Chemiczna 1D

Profile klas:

1. W klasie 1A MAT- SCIENCE uczeń wybiera drugi i trzeci obowiązkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym według własnych zainteresowań. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów: fizyka, chemia, informatyka, geografia.

Klasa MAT-SCIENCE zgromadzi młodzież zainteresowaną w stopniu najwyższym matematyką i fizyką i będzie charakteryzowała się następującymi elementami:

 • przygotowaniem do olimpiad poprzez prowadzenie zajęć fakultatywnych olimpijskich (z matematyki, fizyki, informatyki, chemii),
 • zindywidualizowanym procesem nauczania,
 • objęciem uczniów tutoringiem naukowym,
 • poszerzeniem programu nauczania matematyki i fizyki,
 • prowadzeniem wybranych zajęć przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Do klasy MAT-SCIENCE będzie obowiązywała weryfikacja przyjęcia uczniów w postaci testu sprawdzającego poziom nabytej wiedzy z matematyki. Test odbędzie się pod koniec sierpnia 2020 roku, przed rozpoczęciem roku szkolnego w siedzibie szkoły. Do testu może przystąpić każdy uczeń, zrekrutowany w lipcu do naszej szkoły po 8 klasie SP. O przyjęciu do w/w klasy będzie decydowała odpowiednia ilość punktów.

2.  W klasie 1B Matematyczno-Fizycznej uczeń  realizuje rozszerzenie z matematyki, fizyki oraz wybiera trzeci, obowiązkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym według własnych zainteresowań. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

– informatyka, chemia, geografia – dla kl. 1B

3. W klasie 1C Matematyczno-Informatycznej uczeń realizuje rozszerzenie z matematyki, informatyki oraz wybiera trzeci, obowiązkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym według własnych zainteresowań. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

– fizyka, chemia, geografia – dla kl. 1C

4. W klasie 1D Matematyczno-Chemicznej uczeń realizuje rozszerzenie z matematyki, chemii oraz wybiera trzeci, obowiązkowy przedmiot na poziomie rozszerzonym według własnych zainteresowań. Wyboru dokonuje spośród następujących przedmiotów:

– fizyka, informatyka, geografia – dla kl. 1D

Wszystkich Zainteresowanych rekrutacją do klas pierwszych  Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego Politechniki Wrocławskiej zapraszamy do śledzenia informacji na stronie liceum.pwr.edu.pl.

Dzień otwarty ALO PWr, 28 marca 2020r. zostaje odwołany ze względu na ograniczenie funkcjonowania jednostek oświatowych.

W Akademickim Liceum zajęcia z matematyki prowadzone są grupach przez dwóch nauczycieli. Zajęcia z fizyki i chemii na poziomie rozszerzonym, prowadzone są w systemie zajęć laboratoryjnych na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki oraz Wydziale Chemicznym Politechniki Wrocławskiej. Taka forma umożliwia wykonywanie ćwiczeń i obserwacji oraz przeprowadzanie przez uczniów doświadczeń, co w połączeniu z zajęciami teoretycznymi, daje pełną możliwość nauki danego przedmiotu. Wszystkie zajęcia dla przedmiotów w rozszerzeniu odbywają się w grupach ok 20 osobowych.

Program nauczania we wszystkich klasach, nastawiony jest na zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i nowoczesnymi technologiami. W ramach indywidualizacji procesu nauczania, dla uczniów szczególnie zainteresowanych rozwojem w kierunku przedmiotów ścisłych, szkoła oferuje wybór dodatkowych  zajęć rozwijających z matematyki, fizyki, informatyki, chemii.

Szkoła proponuje zajęcia fakultatywne przygotowujące do olimpiad przedmiotowych, zajęcia uzupełniające dla uczniów wymagających wsparcia i pomocy, zajęcia przygotowujące do egzaminu maturalnego, obozy naukowe.

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym PWr uczniowie mają możliwość nauki języka angielskiego (język podstawy), niemieckiego, hiszpańskiego (języki do wyboru).

Etyka i religia są przedmiotami nieobowiązkowymi, filozofia jest obowiązkowa w czteroletnim liceum.

Dostępne są w szkole warsztaty z robotyki, fotografii, zajęcia pozalekcyjne z szachów japońskich (shogi), brydża sportowego, programowania w różnych językach oraz tutoringu naukowego, a także spotkań  i wykładów wybitnych naukowców Politechniki Wrocławskiej.

Wykwalifikowana i doświadczona Kadra Pedagogiczna Liceum, w tym Pracownicy Naukowi Politechniki Wrocławskiej, nie tylko przekazują uczniom wiedzę, ale rozwijają ich zainteresowania, wspomagają w dorastaniu i rozwoju, przygotowując uczniów do dojrzałego studiowania i korzystania z bazy dydaktycznej uczelni.